آزمایشگاه شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش - CNG


آزمایشگاه شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش با هدف بررسی دقیق کیفی بر روی مخازن تولیدی، فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نموده است.
این آزمایشگاه دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 از نظام تایید صلاحیت ایران (NACI) و تاییدیه آزمایشگاه همكار از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
آزمایشگاه شرکت کاوش محدوده گسترده ای از تست های مخازن CNG را در حیطه كاری خود دارد. از فعالیت های دیگر این مرکز می توان به همکاری در تدوین استاندارد های ملی صنعت CNG مانند استاندارد ISIRI 7598 ، ISIRI 9426 و استاندارد ISO 3170 اشاره نمود.

دامنه كاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش
ردیف نام آزمون محدوده كاربرد مرجع
1 آزمون تركیدن مخزن CNG تحت فشار هیدرواستاتیك 0-1000 Bar ISO 11439 - ISIRI 7598
ECE-R 110
2 آزمون چرخه فشار مخزن CNG در دمای محیط 20-260 Bar (CNG-1) ISO 11439(Type-1) - ISIRI 7598(Type-1)
ECE-R 110 (Type-1)
3 آزمون عملكرد نشت قبل از شكست مخزن CNG 20-300 Bar (CNG-1) ISO 11439(Type-1) - ISIRI 7598(Type-1)
ECE-R 110 (Type-1)
4 آزمون كشش 0-30 Ton ISO 11439(Type-1) - ISIRI 7598(Type-1)
ECE-R 110 (Type-1)
5 آزمون ضربه 0-300 J ISO 11439(Type-1) - ISIRI 7598(Type-1)
ECE-R 110 (Type-1)
6 آزمون قرار دادن مخزن CNG در معرض آتش ----- ISO 11439 - ISIRI 7598
ECE-R 110
7 آزمون سختی سنجی 25-60 HRC
200-400 HRB
ISO 11439(Type-1) - ISIRI 7598(Type-1)
ECE-R 110 (Type-1)
ISO 6506-1
ISO 9809-1
ISO 6506-2
8 آزمون نفوذ گلوله مخازن CNG ----- ISO 11439 - ISIRI 7598
ECE-R 110