خدمات پس از فروش- شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش - CNG


این شركت جهت همكاری و مساعدت با مشتریان خود واحدی را تحت عنوان خدمات پس ازفروش از سال 1385 تاسیس نموده است كه براین اساس طبق درخواست مشتریان پرسنل عملیاتی این واحد به مركز درخواستی مراجعه و مشكلات آنان رابر طرف می نمایند.